Akademia Liderów V.U.C.A

Jutro juz się zaczęło!

https://www.youtube.com/watch?v=yx5EPE9UJf4&t=1s

 

VUCA to akronim od angielskich słów:

”V" jak zmienność (volatility)

"U" oznacza niepewność lub brak przewidywalności w kwestiach i wydarzeniach (uncertainty).

"C" oznacza złożoność (complexity)

„A” to niejednoznaczność, wieloznaczność (ambiguity), do której prowadzą powyższe czynniki.

 

Organizacje w erze VUCA cechuje:

VOLATILITY (zmienność) ogromna liczba zmian, ich tempo i zasięg - zarówno w organizacjach UNCERTAINTY (niepewność) nieprzewidywalności utrudnia prognozowanie a podejmowanie decyzji COMPLEXITY (złożoność) liczne przyczyny i trudne do przewidzenia skutki zwiększają ryzyko AMBIGUITY (wieloznaczność) brak jasności co do znaczenia zdarzenia powoduje rosnącą niezdolność do podejmowania decyzji

...dlatego potrzebują LIDERÓW VUCA, którzy mają odpowiednie do tych wyzwań kompetencje! Więcej o programie:https://www.maroney.pl/co-robimy/elem...