Telewizja Polska S.A.

Telewizja Polska S.A.

Branża: media

Czas trwania projektu: listopad - grudzień 2015

 

Cykl wyspecjalizowanych szkoleń dla pracowników Biura Reklamy Telewizji Polskiej, uzupełnione aktywnym wsparciem przełożonych na warsztatach wdrożeniowych.

Cele projektu odpowiadające potrzebom organizacji:

1.Rozwinięcie umiejętności współpracy z klientem w charakterze doradcy
2.Wzmocnienie wdrożenia dobrych praktyk w obsłudze klienta

EFEKTY:

1. Wypracowanie przez każdą grupę Uczestników Kodeksu Dobrych Praktyk stosowanych w obsłudze klienta oraz indywidualne action plany wdrożeniowe
2. Wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniu poprzez przygotowanie planu rozmowy z klientem zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi na szkoleniu, jej przeprowadzenie, a następnie omówienie jej przebiegu i efektów z przełożonym.

PODJĘTE DZIAŁANIA:

ETAP PRZYGOTOWAŃ:

1. Uzgodnienie potrzeb szkoleniowych.
2. Opracowanie i rozesłanie do Uczestników ankiety mającej na celu zebranie informacji do przygotowania branżowych case study, które miały zostać przepracowane podczas warsztatów.

ETAP REALIZACJI:

1. Komunikacja wewnętrzna szkolenia i zaproszenia.
2. Przygotowanie do szkoleń - zadania pre-work-odpowiedzi zostały omówione i przedyskutowane na początku każdego szkolenia.
3. Szkolenia dla zespołów Biura Reklamy.
4. Szkolenia wdrożeniowe dla przełożonych Uczestników.
5. Wdrożenie - zadania post-work.
6. Informacje zwrotne na temat wykonanych zadań (udzielane przez trenera).
7. Uczestnicy oceniali każde szkolenie poprzez wypełnienie arkusza oceny.

    
ETAP PODSUMOWANIA:

1. Raport poszkoleniowy zawierający informacje o wykorzystanych przez trenera metodach szkoleniowych, silnych stronach i obszarach do rozwoju grup szkoleniowych, obserwacje trenera dotyczące motywacji, aktywności, zaangażowania Uczestników i ich otwartości na otrzymywaną informację zwrotną oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań szkoleniowo-rozwojowych, jak również ewaluację szkoleń opracowaną na podstawie wypełnionych przez Uczestników arkuszy oceny.


W szkoleniach wzięło udział łącznie 56 Uczestników.


Średnia ocena ogólna szkoleń (ocenione przez Uczestników podczas ewaluacji) to 4,8*
*na skali 1-5.

 

Uczestnikom najbardziej podobało się… (cytowane wypowiedzi z ankiet)

 • sposób prowadzenia szkolenia, wiedza i postawa prowadzącego, jego osobowość
 • bardzo duża wiedza prowadzącego przekazywana w sposób ciekawy
 • prowadzący jest bardzo przekonywujący i wszechstronny, każdy może znaleźć coś dla siebie
 • traktowanie uczestników z otwartością
 • dopasowanie szkolenia pod rozwój sytuacji na szkoleniu
 • sposób prowadzenia i tematy poruszane
 • wszystko!
 • sposób prowadzenia zajęć, podejście prowadzącego i podejmowanie różnych tematów
 • scenki, przykłady, dyskusje między uczestnikami
 • temat szkolenia, który spowodował rozmyślanie
 • atmosfera spotkań

Trener: Krzysztof Stefaniak   

Skontaktuj się z nami