Money Expert S.A.

Money Expert S.A.

Branża: finansowa

 

Czas trwania projektu: sierpień 2011 – styczeń 2013

PROJEKT SZKOLENIOWO-DORADCZY EXPERT FINANSOWY

Kompleksowy projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było zwiększenie osobistych i zawodowych kompetencji pracowników, aby firma mogła skutecznie realizować strategię tworzenia nowej jakości usług doradztwa finansowego. W szkoleniach wzięły udział dwie grupy odbiorców: kadra kierownicza, dla której dedykowana była Akademia Menedżera oraz doradcy finansowi, dla których opracowano Akademię Doradców Finansowych.

CELE PROJEKTU ODPOWIADAJĄCE POTRZEBOM ORGANIZACJI:

 • Wyposażenie menedżerów średniego i wyższego szczebla w wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania i motywowania zespołów projektowych, zarządzania komunikacją i konfliktami, zarządzania różnorodnością - wieku i płci oraz budowania twórczych i efektywnych zespołów.
 • Wyposażenie doradców finansowych w wiedzę i umiejętności z zakresu: rynków kapitałowych, instrumentów finansowych, potrzeb i uwarunkowań klientów, dobierania optymalnych rozwiązań finansowych oraz prezentowania rekomendacji klientowi, obsługi klienta i sprzedaży.
 • Wprowadzenie formalnych procedur oceniania pracowników.
 • Opracowanie strategii zarządzania wiekiem.

EFEKTY

1. Zrealizowanie 66 dni szkoleniowych dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, w których udział wzięło 509 Uczestników
2. Zrealizowanie 170 dni szkoleniowych dla doradców finansowych, w których udział wzięło 2 458 Uczestników
3. Zrealizowanie 152 godzin doradztwa i coachingu oraz 24 godzin dotyczącego zarządzania zasobami ludzkimi
4. Wdrożenie formalnych procedur oceniania pracowników (ocena 360)
5. Badanie efektywności szkoleń umożliwiło ocenę przyrostu wiedzy i umiejętności Uczestników projektu. Osiągnięto następujące rezultaty:

 • u 89% Uczestników szkoleń wzrósł poziom nabytej wiedzy (obejmujący cały zakres materiału) w stosunku do poziomu wiedzy posiadanej przed szkoleniem
 • u 91% osób biorących udział w szkoleniach zaobserwowano wzrost poziomu umiejętności (obejmujący cały zakres materiału)

PODJĘTE DZIAŁANIA m.in

ETAP PRZYGOTOWAŃ:


1. Spotkania z Zarządem oraz Działem HR w celu określenia potrzeb szkoleniowych Money Expert będących odpowiedzią na stojące przed organizacją wyzwania rynkowe
2. Przygotowanie Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania POKL 2.1  

ETAP REALIZACJI:

1. prowadzenie rekrutacji Uczestników
2. zapewnienie bazy szkoleniowej, zakwaterowania i wyżywienia Uczestników szkoleń
3. cykl szkoleń dla kadry kierowniczej i  dla doradców finansowych
4. pomiar wiedzy na początku i na zakończenie każdego szkolenia
5. doradztwo i coaching dla kadry kierowniczej
6. przygotowanie wzorów dokumentów wykorzystywanych w projekcie oraz prowadzenie pełnej dokumentacji szkoleń (zgodnie z wymogami PARP)
7. opracowanie strategii zarządzania wiekiem w Money Expert
8. spotkania kalibracyjne z Zarządem w trakcie trwania projektu w celu omówienia jego przebiegu, rezultatów zapoczątkowanych
9. wsparcie przy kontrolach projektu
10. wsparcie przy prowadzeniu korespondencji z instytucją pośredniczącą, wprowadzaniu zmian w projekcie i negocjacjach w tym zakresie

ETAP PODSUMOWANIA:

1. Badanie efektywności szkoleń, umożliwiające ocenę przyrostu wiedzy i umiejętności Uczestników Projektu
2. Raport podsumowujący dotyczący oceny efektywności procesu szkoleniowego zawierający m.in. informacje dotyczące zmiany poziomu wiedzy i umiejętności oraz ocenę satysfakcji ze szkolenia Uczestników projektu

WYNIKI EWALUACJI:

Średnia ocena ogólna szkoleń (ocenione przez Uczestników podczas ewaluacji) to 3,7*
*na skali 1-5.

Odpowiedzi na pytanie:

Najbardziej podobało mi się… (cytowane wypowiedzi z ankiet):

 • forma prowadzenia - elastyczność otwartość
 • temat szkolenia - dobry, ciekawy
 • trenerzy (ich zaangażowanie, sympatyczność, profesjonalizm, wiedza praktyczna i merytoryczna)
 • konkrety i przejrzystość szkolenia
 • przekazywanie na szkoleniu wiedzy z zakresu hipotek, bankowości
 • zaangażowanie uczestników i wiara w zasadność wprowadzenia zmian w firmie
 • treningi SWOT i SMART
 • otwarta dyskusja
 • zaangażowanie grupy, konstruktywne (ułatwiające powrót na właściwy sposób myślenia) wymogi trenera w trakcie pracy w grupie
 • atmosfera i energia
 • stawianie trudnych pytań
 • wymiana poglądów i zrobienie podstaw do analiz i dalszych badań
 • interaktywny sposób prowadzenia zajęć (scenki, kalambury, dialogi, zajęcia z kartą rozmowy z klientem)
 • poznanie metodyki
 • ciekawe prezentowanie teorii
 • możliwość wyczerpujących temat rozmów
 • aktywność, dyskusja
 • praca w grupach

 

Trenerzy Projektu: Iwona Golonko, Alicja Szyndrowska-Solich, Irmina Zubrycka, Marcin Błażejewski

Skontaktuj się z nami